Защита курсового проекта

Защита курсового проекта

На индустриально-технологическом отделении колледжа прошла защита курсового проекта по специальности 0902000 » Электроснабжение (по отраслям)» в группе ЭПП-316. Курсовое проектирование по дисциплине «Электроснабжение промышленных предприятий» ставит следующие цели: закрепление и расширение теоретических знаний по специальности , развитие творческого мышления студентов и навыков их самостоятельной работы, овладение методикой расчетов при проектировании системы внутрицехового электроснабжения.

Курстық жобаны қорғау

Колледждің индустриалды-технологиялық бөлімінде 0902000 «Электрмен қамтамасыз ету (салалары бойынша)» мамандығы бойынша ӨКЭ-316 тобында курстық жобаны қорғау өтті. «Өнеркәсіптік кәсіпорындарды электрмен қамтамасыз ету» пәні бойынша курстық жобалау келесі мақсаттарды қояды: мамандық бойынша теориялық білімді бекіту және кеңейту , студенттердің шығармашылық ойлауын және олардың өзіндік жұмыс дағдыларын дамыту, цех ішіндегі электрмен жабдықтау жүйесін жобалау кезінде есептеу әдістемесін игеру.

Добавить комментарий