«Аймақтық тарих-тұлғаның рухани, адамгершілік дамуының және азаматтықтың қалыптасуының негізі»

«Аймақтық тарих-тұлғаның рухани, адамгершілік дамуының және азаматтықтың қалыптасуының негізі»

Қазақстан Республикасы Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының «Электротехника колледжі» КМҚК 2021 жылдың 22 желтоқсанында «Аймақтық тарих-тұлғаның рухани, адамгершілік дамуының және азаматтықтың қалыптасуының негізі» атты XІІ халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция-тарихи оқылым жұмысына қатысуға шақырады.

Конференцияға Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясы, Қырғыз Республикасы, Беларусь Республикасы колледждерінің студенттері, сондай-ақ Семей қаласының жалпы білім беретін мектептерінің 10-11 сынып оқушылары шақырылады.

Конференция аясындағы пленарлық отырыс ZOOM форматында online режимінде өткізіледі. Басталуы: сағат- 10.00.

Сілтеме конференция күні жіберіледі.  

Секция жұмысы қашықтық форматында келесі бағыттар бойынша жүргізіледі:  

№1 секция. Тәуелсіз Қазақстан: тарих және қазіргі заман.

№2 секция. Ұлы Отан соғысы туралы тарихи естеліктер.

№3 секция. Заманауи кезеңдегі Қазақстан Республикасының мемлекеттік-құқықтық және әлеуметтік-экономикалық дамуы.

№4 секция. Қазақстанның рухани жаңаруы және тарихи-мәдени мұрасы

№5 секция. Татулық пен қауіпсіздік үшін Қазақстанның жаһандық бастамалары.

Тарихи оқуларға қатысу тегін. Конференцияның барлық қатысушыларына PDF форматында электронды жинақ пен электронды форматта сертификаттар беріледі.

Конференцияның жұмыс тілі – қазақ, орыс

Қатысушының сөз сөйлеу регламенті 5 минутқа дейін.

Колледжден қатысушылар саны 5 адамға дейін жіберіледі (әр секцияға 1-ден).

Материалды рәсімдеу тәртібі

Баяндама мәтіні (А4 форматындағы 5 бетке дейін) Word Times New Roman Кz Nimes New Roman мәтіндік редакторында (жоларалық интервал -1, таңба өлшемі – 14, ені 2 см) жол ені бойынша тегістелумен терілуі тиіс. Абзацтың басында шегініс-1,25.

Келесі жолда автордың тегі, аты (толық) және оқу орнының атауы, төменде ғылыми жетекшінің аты-жөні. Бос орын арқылы ортасында баяндаманың аты бас әріптермен қою шрифтпен жазылады. Негізгі мәтін бір бос орын арқылы басталады. Әдебиеттер тізімі мәтіннің соңында жазылады.

Тарихи оқуларға қатысу үшін ұйымдастыру комитетіне өтініш, баяндама электронды түрде 18.12.2021 жылға дейін мына мекен-жайға тапсырылуы қажет: ichteniya@mail.ru

Қаиысуға өтінім беру формасы:

Автордың тегі, аты  (толық) 
Ғылыми жетекшінің тегі, аты, жөні, ұялы телефоны 
Оқу мекемесі, телефон 
Баяндама тақырыбы 
Тарихи оқылымның секциясы 

                                   

КГКП «Электротехнический колледж» города Семей Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан приглашает принять участие 22 декабря 2021 года в работе Международной научно — практической конференции — XІІ исторических чтений «Региональная история — основа духовного, нравственного развития личности и становления гражданственности», посвященных 30-летию Независимости Республики Казахстан.

К участию в конференции приглашаются студенты колледжей Республики Казахстан, Российской Федерации, Кыргызской Республики, Республики Беларусь, а также учащиеся 10-11 классов общеобразовательных школ города Семей.

В рамках конференции планируется пленарное заседание в режиме online в ZOOM. Начало в 10.00.

Ссылка будет отправлена в день конференции.

Работа секций будет проходить в дистанционном формате по следующим направлениям:

Секция №1. Независимый Казахстан: история и современность

Секция №2. Историческая память о Великой Отечественной войне

Секция №3. Государственно-правовое и социально-экономическое развитие Республики

Казахстан на современном этапе.

Секция №4. Духовная модернизация и историко-культурное наследие Казахстана.

Секция №5. Глобальные инициативы Казахстана за сохранение мира и безопасности

Участие в исторических чтениях бесплатное. Всем участникам конференции будет предоставлен электронный сборник материалов в формате PDF и сертификаты в электронном формате.

Рабочие языки конференции — казахский, русский

Регламент выступления участника пленарного заседания — до 5 минут.

От колледжа количество участников допускается до  5 человек от учебного заведения

(по 1 в каждую секцию).

Правила оформления материалов

Текст доклада (до 5 страниц формата А-4) должен быть набран в текстовом редакторе Word Тimes New Roman Кz Тimes New Roman (межстрочный интервал -1, размер символа — 14, поля -2 см) с выравниванием по ширине строки. Отступ в начале абзаца- 1,25.

На следующей строке фамилия, имя автора (полностью) и название учебного заведения, ниже ФИО научного руководителя. Через пробел по центру название доклада прописными буквами жирным шрифтом. Основной текст начинается через один пробел. Список литературы помещается в конце текста.

Для участия в исторических чтениях в оргкомитет необходимо представить заявку, доклад в электронном виде  до 18.12.2021 года по адресу: ichteniya@mail.ru

Форма заявки

Фамилия, имя автора (полностью) 
Фамилия, имя, отчество научного руководителя, сот. телефон. 
Учебное заведение, телефон, e-mail 
Название доклада 
Предполагаемая секция исторических чтений 

                                   

Добавить комментарий